Polska bez smogu

Przygotowaliśmy projekt ustawy, dzięki której problem zanieczyszczenia powietrza zostanie rozwiązany w sposób kompleksowy.

2017-10-17  |   Drukuj

 

 

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw proponowany przez Platformę Obywatelską zakłada m.in.:

 

  • gwarancję finansowania poprawy jakości powietrza ze środków publicznych na poziomie 0,5% PKB rocznie,
  • walkę ze smogiem jako zadaniem ustawowym w Programie Ochrony Środowiska,
  • ustawową regulację min. dopuszczalnej do obrotu jakości paliw możliwych do stosowania w sektorze komunalnym oraz wymaganej min. dopuszczalnej do obrotu jakości urządzeń grzewczych (w tym parametry emisyjne dla kotłów dopuszczonych do sprzedaży), oraz wdrożenie skutecznych narzędzi kontroli i kar za nieprzestrzeganie ograniczeń i zakazów,
  • znacząco niższy górny limit poziomu informowania i poziomu alarmowego,
  • czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności za realizację Programu i jego finansowanie pomiędzy agendy rządowe, samorządy i obywateli,
  • wsparcie publiczne zadań KPOP (wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, w tym podłączenia i budowa sieci ciepłowniczych; zwiększenia efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji budynków; zastosowania OZE, zwłaszcza w zakresie energetyki obywatelskiej; edukacji ekologicznej i zdrowotnej),
  • podniesienie do rangi prawa miejscowego Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię.  Plany te zawierać będą obligatoryjnie pełną inwentaryzację źródeł ciepła z terenu gminy i docelowy model zaopatrzenia w energię, uwzględniający zasady efektywności energetycznej z listą koniecznych inwestycji. Plan będzie stanowił podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie finansowe na jego realizację.
  • zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstwom domowym umożliwiające ponoszenie wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego. Wsparcie będzie mieć zarówno charakter socjalny, skierowany do najuboższych jak i ulg podatkowych. Powrót
TOP