Przed 2. Posiedzeniem Sejmu

22 listopad 2007 r.: - poseł Marek Krząkała wziął udział w szkoleniu z zakresu prawa parlamentarnego i budżetu państwa zorganizowanego przez Kancelarię Sejmu,
- klub sląskich posłów

-1-11-30  |   Drukuj
22 listopad 2007 r.: - poseł Marek Krząkała wziął udział w szkoleniu z zakresu prawa parlamentarnego i budżetu państwa zorganizowanego przez Kancelarię Sejmu,
- klub sląskich posłów rekomendował posłankę Halinę Rozpondek do Prezydium Klubu Krajowego,
- klub PO wybrał sześciu wiceszefów: Grzegorz Dolniak, Waldy Dzikowski, Jarosław Gowin, Elżbieta Łukacijewska, Marek Rocki i Sławomir Rybicki zostali wiceszefami klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. O tej decyzji klubu PO poinformował dziennikarzy jego szef Zbigniew Chlebowski. Dodał, że w tym gronie Rocki reprezentuje senatorów Platformy.
Już wcześniej klub powierzył funkcję sekretarza Sebastianowi Karpiniukowi, a skarbnika - Pawłowi Olszewskiemu.
Pozostałymi członkami 15-osobowego prezydium zostali: Wojciech Wilk, Tomasz Nowak, Anna Zielińska-Głębocka, Leszek Cieślik, Grzegorz Karpiński, Bożena Bukiewicz, Cezary Urban, Janusz Cichoń, Halina Rozpondek, Andrzej Gut-Mostowy, Artur Gierada, Tomasz Kulesza, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Danuta Jazłowiecka i Małgorzata Kidawa-Błońska.

Pierwsze posiedzenie Komisji Obrony Narodowej - 22.11.2007 r.

Obradująca pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego dokonała wyboru prezydium.
Na przewodniczącego Komisji wybrano posła Janusza Zemke (LiD).
Zastępcami przewodniczącego zostali wybrani posłowie: Mieczysław Łuczak (PSL), Aleksander Szczygło (PiS) oraz Jadwiga Zakrzewska (PO).


Komisja do Spraw Unii Europejskiej - 22.11.2007 r.

Komisja w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. rozpatrzyła:
- Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (26 – 27 listopada 2007 r.), w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach;
- Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (29 – 3 grudnia 2007 r.), w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.
Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag.

Komisja w trybie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. rozpatrzyła:
- „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Ogniw Paliwowych i Wodorowych” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag,
- „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu oraz „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu.Komisja przyjęła opinię wspierającą stanowisko rządu,
- „Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu dodatkowych uprawnień emerytalnych” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag,
- „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2005 ustanawiające środki restrykcyjne w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Kongo” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag,
- „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja przyjęła opinię wspierającą stanowisko rządu,
- „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu, „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego ” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag,
- „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego” i odnoszący się do niego projekt stanowiska rządu. Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag,
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska -Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Bogusław Kowalski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej -Tadeusz Kozek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Marian Banaś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Witold Waszczykowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Olaf Gajl.


Powrót
TOP